Kingdoms Associated Press14/01/1470 Izbori za Stanak Kraljevina Bosna : KBZB je dobila apsolutnu većinu mjesta.

BOBOVAC (KAN) - Lista Zajedno za Bosnu je preuzela vodstvo u izborima za Stanak u pokrajini Kraljevina Bosna, i dobila potpunu većinu mjesta. Sada mogu upravljati sami.

Rezultati glasova :

1. "Zajedno za Bosnu" (KBZB) : 100%

Podjela mjesta nakon izbora daje novi omjer pozicija u Stanku:

1 : Arn_gradascevic (KBZB)
2 : Janna_gradascevic (KBZB)
3 : Cvakica (KBZB)
4 : Hassan (KBZB)
5 : Don_don (KBZB)
6 : Almariel (KBZB)
7 : Afirawen (KBZB)
8 : North (KBZB)
9 : Amir_i (KBZB)
10 : Ang3lica (KBZB)
11 : Shefika (KBZB)
12 : Deusious (KBZB)

Članovi Stanka odredit će novog bana u roku od dva dana. Ban će tada imenovati nove pozicije i dužnosti u svojoj banovini.

24/12/1469 Rezultati prvog kruga


Rezultati prvog kruga :

Imeprocenat
hassan100 %

hassan je osvojio apsolutnu većinu glasova

15/11/1469 Intervju sa velikim vezirom Osmanskog carstva
Poštovani, u današnjem broju novina KNA imate priliku da pročitate intervju sa velikim vezirom Osmanskog carstva koji će vam pomoći da bolje razumijete situaciju u kojoj se ono nalazi.

KNA: Gospodine Ulgenn, drago mi je da razgovaram sa Vama u ovakvoj prilici. Recite nam nešto o sebi i koga predstavljate, molim Vas.

- Takođe mi je drago da razgovaram sa vama i spreman sam da sa pažnjom i ozbiljnošću odgovorim na vaša pitanja. Ja sam Ulgenn Altai. Ja sam glavni vezir Osmanskog carstva. Po svojoj dužnosti predstavljam cara padišaha Giantzeusa Hanoglua, koga je Osmansko carstvo izabralo velikim i istorijskim dogovorom i koji predstavlja naš carski narod.


KNA: U protekloj godini u Osmanskom carstvu se desilo dosta događaja i o nekima je naša agencija pisala. Oni događaji koji nisu opisani u člancima agencije dešavali su se od avgusta do danas. Možete li naše čitaoce uputiti u ta dešavanja?

- Nakon završetka velikog mirovnog procesa, koji je zahvatio većinu carskih zemalja, Osmansko carstvo je ušlo u period velikog i beskrajnog rata, uključujući strane i neprijateljske snage, i takva situacija je trajala godinama. Kutalmıs, koji je podržavao O.N.E, bivši i zlonamjerni zvaničnik (pokojni sultan prim.prev.), ponašao se neprijateljski prema carskom narodu i prestižu, i otvorio je carske zemlje za invaziju zlonamjernih pojedinaca i grupa, pa ih je čak i pozvao. Kao odgovor na to okupila se velika grupa ljudi i poslije dugog i teškog rata stekli su veliku prednost protiv ovih ljudi (koji su sarađivali sa O.N.E. prim. prev.). Iako je ova nadmoć bila očigledna na vojnom polju, odjeknula je i na političkom polju, te je, uz veliki dogovor, Giantzeus Hanoglu izabran za cara. Poslije ovog poraza, rat je okončan, zlonamjerni ljudi su počeli da napuštaju naše krajeve i razbijene su snage onih koji nisu mogli da odu. Naše povlačenje iz alijanse E.M.A. je takođe odigrao veliku ulogu u učvršćivanju ove pobjede. Našim povlačenjem iz sporazuma sa pomenutom alijansom, postojanje vojski članica E.M.A. na teritoriji Carstva postalo je ilegalno, a značajan dio onih ljudi koji su sarađivali sa grupama koje su formirale E.M.A. odmah je odustao od ove saradnje. Sada sa svom pažnjom radimo na uspostavljanju bezbjednosti u našim zemljama i brzo oporavljamo našu ekonomsku i vojnu moć.


KNA: Koji su klanovi i grupe iz Carstva negirali volju većine osmanskog naroda? Koji su po Vašem mišljenju bili razlozi za to?

- Porodice Masiva i Oguz (Dergah), bile su nažalost dio ove izdaje. Radili su to za sebe zbog želje za vlašću. Htjeli su da prigrabe veći dio Carstva i da nastave tim putem zahvaljujući snazi koju su crpili od onih koji su zapravo bili neprijatelji našeg Carstva. Ono što su uradili bila je izdaja sopstvene zajednice, ali nije ih bilo briga. Međutim, nisu mogli da pobjede naše veliko i voljno društvo i pored svih vrsta zla (kojima su pribjegli prim.prev). Mi smo ljudi koji više vole mir, ali ne i ljudi koji su potpuno protiv rata. Rat je ponekad neophodan, jedino rešenje. Ali, očekujemo da se zaraćene strane bore bez izdaje, oslanjajući se na sopstvene snage, a ne na izdaju svog naroda, i da ga prihvate kada su poraženi. Ovaj rat je frustrirajući i za nas, ali je jednostavno bio neizbježan.


KNA: Situacija u Carstvu je uvjek komplikovana. Mislite li da je moguće dugo održati stabilnost i mir?

- Predstoji nam uspostavljanje sopstvenog unutrašnjeg mira. Zato što je zlo i ratno razdoblje u kojem smo živjeli nateralo sve da shvate šta je ispravno, a šta pogrešno. Na taj način je formirano veliko jedinstvo i savjet koji će slušate glas naroda. Naše carske zemlje su ogromne, neki izazovi će se naravno ponovo pojaviti. Ali mislimo da naši ljudi mogu brzo da riješe probleme. Dešavanja oko nas i naših komšija će naravno uticati na imperiju. Rat i haos će postojati sve dok postoje zlonamjerne strane organizacije koje pokušavaju da prouzrokuju probleme našoj imperiji i komšijskim prijateljskim kraljevinama. Vršimo neophodne pripreme da se izborimo sa ovim.


KAP: Narod Osmanskog carstva dobio je važan rat, ali druga kraljevstva oko njega se i dalje bore. Postoji li šansa da se stvori jak savez koji će formirati neku vrstu štita od organizacija kao što je O.N.E.?

- Nažalost, zle i varvarske organizacije pokušavaju da zauzmu te zemlje koristeći izdajnike i zlonamjerne ljude u svakoj zemlji, a to je upravo E.M.A. Oni to rade jer inače ne mogu biti trajno u ovim zemljama. Želimo da uputimo sljedeći poziv ljudima koji žele da žive slobodno pred štitom koji ste spomenuli. „Vodite svoj rat, ne izdajte svoj narod. Naučite da pobjeđujete i gubite. Ne puštajte zlonamjerne organizacije u svoju zemlju zbog rata. One će se odazvati vašem pozivu ne zato što vas vole, već zato što mogu i žele da vas iskoriste za svoje interese. Ovo shvatanje treba da se ustali u svim zemljama Balkana. Pored toga, naglašavamo da u svakoj prilici stojimo uz one koji brane svoju zemlju od onih koji priželjkuju tuđu zemlju, te da smo spremni da učestvujemo u svim savezima drage volje.Intervju prenosimo i u izvornom obliku:

KAP: Sir Ulgenn, I am happy to talk to you in the occasion like this one. Tell us a little bit about yourself and who you represent, please.

- I am also happy to talk to you and I am ready to answer your questions with care and seriousness. I am Ulgenn Altay. I am the current chief vizier of the Ottoman empire. Due to my duty, I represent Emperor Padishah Giantzeus Hanoğlu, who was chosen by the Ottoman Empire with a great and historical agreement and who represents our imperial people.


KAP: A lot of events happened in the past year in Ottoman Empire and our agency wrote about some of them. Those events that weren’t described in agency’s articles were happening from August up to today. Can you tell our readers what was going on there?

- After the end of the great peace process, which covered most of the Empire's lands, the Ottoman Empire entered a period of great and endless war, including foreign and enemy forces, and this situation lasted for years. O.N.E-backed Kutalmıs, the former and malicious official, acted hostile to the imperial people and prestige, and opened the imperial lands to the invasion of malicious individuals and groups, and even invited them. In response to this, a large crowd formed and after a long and hard war, they gained a great advantage against these people. Although this superiority was in the military field, it also echoed in the political field, and with a great agreement, Giantzeus Hanoğlu was elected as the Emperor. After this defeat, the war came to a complete end, malicious people started to leave our lands and the forces of those who could not leave were broken. Our withdrawal from the E.M.A. treaty also played a large part in the consolidation of this victory. With our withdrawal from this agreement, the existence of E.M.A. member armies on the territory of the Empire became illegal, and a significant part of those who cooperated with the groups forming E.M.A. immediately gave up this cooperation. Now, we are working with all our attention to ensure security in our lands, and we are rapidly recovering our economic and military power.


KAP: What were the clans and the groups from the Empire who denied the will of the majority of Ottoman people? What were the reasons to do that in your opinion?

- These families, named Masiva and Oguz (Dergah), were unfortunately a part of this betrayal. They did this for themselves because of their desire for power. They wanted to seize most of the Empire and continue it with the power they drew from those who were actually enemies of our Empire. What they did was a betrayal of their own society, but they didn't care. However, they could not defeat our great and strong-willed society despite all kinds of evil. We are people who prefer peace, but not people who are totally against war. War is sometimes necessary, the only solution. But we expect warring people to fight without treason, relying on their own strength, and not betraying their society, and accept it when defeated. This war is frustrating for us too, but it has to be done.


KAP: The situation in the Empire is always complicated. Do you think it's possible to maintain a stability and peace for a long time?
- We are about to establish our own inner peace. Because the evil and war-filled period we lived in made everyone above understand what is right and what is wrong. In this way, a great unity and a council covering every voice was formed. Our imperial lands are vast, some challenges will of course arise again. But we think our people can solve problems quickly. The issues around us and our neighbors will of course affect the empire. War and chaos will exist as long as malicious foreign organizations that confuse our empire and neighboring friendly states continue to exist. We are making the necessary preparations to deal with this.


KAP: People of Ottoman Empire won an important war, but other kingdoms around it are still fighting. Is there a chance to create strong alliance which will form a sort of shield from the organizations such O.N.E. is?

- Unfortunately, evil and barbaric organizations are trying to seize those countries by using the traitors and malicious people in each country, and this is the E.M.A. He's trying to make up covers like that. They are doing this because otherwise it cannot be permanent in this land. We want to make the following call to people who want to live freely before the shield you mentioned. "Fight your own war, do not betray your own people. Know how to win or lose. Do not let malicious organizations into your land for your own war. They are on your land not because they love you, but because they can and want to use you for their own interests." This understanding needs to be settled in every lands of the Balkans. In addition, we state that we stand by those who defend their own lands against those who covet other people's lands at every opportunity, and we state that we are ready to participate in all goodwill alliances.Glavni urednik KNA Bosne
Almariel Baldersdóttir ❣️


Pravo reagovanja na ovaj članak možete zatražiti u prostorijama Međunarodnog udruženja KNA
15/11/1469 Izbori za Stanak Kraljevina Bosna : Bosona je dobila apsolutnu većinu mjesta.

BOBOVAC (KAN) - Lista Bosona je preuzela vodstvo u izborima za Stanak u pokrajini Kraljevina Bosna, i dobila potpunu većinu mjesta. Sada mogu upravljati sami.

Rezultati glasova :

1. "Bosona" (Bosona) : 100%

Podjela mjesta nakon izbora daje novi omjer pozicija u Stanku:

1 : Cvakica (Bosona)
2 : Afirawen (Bosona)
3 : Mora (Bosona)
4 : Kibo_Grehovic (Bosona)
5 : Deusious (Bosona)
6 : Veseli. (Bosona)
7 : Ang3lica (Bosona)
8 : Icarus (Bosona)
9 : Janna_gradascevic (Bosona)
10 : Arn_gradascevic (Bosona)
11 : Almariel (Bosona)
12 : Shefika (Bosona)

Članovi Stanka odredit će novog bana u roku od dva dana. Ban će tada imenovati nove pozicije i dužnosti u svojoj banovini.

16/09/1469 Izbori za Stanak Kraljevina Bosna : Bosona je dobila apsolutnu većinu mjesta.

BOBOVAC (KAN) - Lista Bosona je preuzela vodstvo u izborima za Stanak u pokrajini Kraljevina Bosna, i dobila potpunu većinu mjesta. Sada mogu upravljati sami.

Rezultati glasova :

1. "Bosona" (Bosona) : 100%

Podjela mjesta nakon izbora daje novi omjer pozicija u Stanku:

1 : Cvakica (Bosona)
2 : Amir_i (Bosona)
3 : Afirawen (Bosona)
4 : Kibo_Grehovic (Bosona)
5 : Almariel (Bosona)
6 : Janna_gradascevic (Bosona)
7 : Ramona (Bosona)
8 : Neymar010 (Bosona)
9 : Icarus (Bosona)
10 : Hassan (Bosona)
11 : Arn_gradascevic (Bosona)
12 : Shefika (Bosona)

Članovi Stanka odredit će novog bana u roku od dva dana. Ban će tada imenovati nove pozicije i dužnosti u svojoj banovini.

Cours

Product Price Variation
Loaf of bread 4.56 -0.28
Fruit 9.92 0
Bag of corn 3.7 0.87
Bottle of milk 9.48 0.11
Fish 20.26 0.06
Piece of meat 12.25 0.13
Bag of wheat 10.89 -0
Bag of flour 12.88 1.64
Hundredweight of cow 20.53 0.33
Ton of stone 10.44 -0
Half-hundredweight of pig 15.41 0.05
Ball of wool 10.86 -0.14
Hide 16.32 -0.06
Coat 49.5 0
Vegetable 9.38 -0.18
Wood bushel 4.19 0.08
Small ladder 20.18 0
Large ladder 68.02 0
Oar 20 -0
Hull 36.49 0
Shaft 8.16 -0.14
Boat 99.33 0.63
Stone 18.32 -0.11
Axe 150.74 0
Ploughshare 38.44 0
Hoe 30 0
Ounce of iron ore 11.52 0.2
Unhooped bucket 21.88 0
Bucket 37.73 0
Knife 17.89 0
Ounce of steel 49.04 -0.06
Unforged axe blade 53.91 0
Axe blade 116.44 0
Blunted axe 127.79 -2.51
Hat 53.38 0.08
Man's shirt 119.57 0.12
Woman's shirt 121.14 0
Waistcoat 141.4 0
Pair of trousers 74.61 -0.09
Mantle 257.82 0
Dress 265.04 -0.2
Man's hose 45.63 -0
Woman's hose 44.32 0
Pair of shoes 27.53 -0.01
Pair of boots 86.57 0
Belt 45.2 -0
Barrel 12.02 0
Pint of beer 0.82 0
Barrel of beer 66.51 2.5
Bottle of wine 1.66 0
Barrel of wine N/A N/A
Bag of hops 19.34 0
Bag of malt 10 0
Sword blade 101.19 0
Unsharpened sword 169.69 0
Sword 146.48 -0.07
Shield 36.91 0
Playing cards 73.55 -0
Cloak 180.72 0
Collar 68.35 -0.06
Skirt 135.35 0
Tunic 222.36 0
Overalls 115.73 0
Corset 117.2 0
Rope belt 53.86 0
Headscarf 60.73 0
Helmet 164.91 0
Toque 48.61 0
Headdress 79.65 0
Poulaine 64.02 0
Cod 11.36 0
Conger eel 12.81 0
Sea bream 18.31 0
Herring 17.43 0
Whiting 17.42 0
Skate 12.16 0
Sole 18.11 0
Tuna 12.51 0
Turbot 18.02 0
Red mullet 16.53 0
Mullet 12.47 -0
Scorpionfish 20.5 0
Salmon 16.51 0
Arctic char 12 0
Grayling 14.77 0
Pike 17.6 0
Catfish N/A N/A
Eel 15.09 0
Carp 17.98 0.03
Gudgeon 17.68 -0.04
Trout 17.51 0
Pound of olives 13.38 0
Pound of grapes 9.18 0
Sack of barley 10.67 0
Half-hundred weight of goat carcasses 18.99 0
Bottle of goat's milk 12.81 0
Tapestry 143.6 0
Bottle of olive oil 121.94 -0
Jar of agave nectar N/A N/A
Bushel of salt 19.89 0
Bar of clay 3.43 -0
Cask of Scotch whisky 93.32 -0
Cask of Irish whiskey 131.27 0
Bottle of ewe's milk 10.57 0
Majolica vase 10 0
Porcelain plate N/A N/A
Ceramic tile N/A N/A
Parma ham 84.97 0
Bayonne ham 34.65 -0
Iberian ham 70.28 0
Black Forest ham 54.72 0
Barrel of cider 51.16 0
Bourgogne wine 76.22 0
Bordeaux wine 60.89 0.31
Champagne wine 141.21 -5.25
Toscana wine 33.69 0
Barrel of porto wine 87.44 0
Barrel of Tokaji 163.71 0
Rioja wine 159.19 0
Barrel of Retsina 36.79 -0
Pot of yoghurt 85.17 -0
Cow's milk cheese 77.07 0
Goat's milk cheese 85.06 2.5
Ewe's milk cheese 52.26 0
Anjou wine 50.88 -0
Ewe carcass 15.03 0
Mast 456.7 0
Small sail 215.71 0
Large sail 838.79 0
Tumbler of pulque N/A N/A
Jar of pulque N/A N/A